BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 1, điều 5, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020, nếu NLĐ thuộc các trường hợp sau thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm: NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; NLĐ có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021; NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; NLĐ có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên. Nếu NLĐ về hưu trước tuổi không quá 5 năm thuộc quy định tại điểm C (bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên) nêu trên thì tỉ lệ bình quân làm cơ sở tính lương hưu hằng tháng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%; nếu trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1% từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi.

 
Theo https://nld.com.vn