TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM AN GIANG

PHÒNG ĐÀO TẠO - VIỆC LÀM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TB-TTDVVL-ĐTVL

An Giang, ngày 08 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP NGHỀ TẠI TRUNG TÂM

 


            Căn cứ vào danh sách đăng ký học nghề của học viên và đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm;

Phòng Đào tạo -Việc làm thông báo lịch học các lớp nghề tại Trung tâm như sau:

STT

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1

May công nghiệp

(1,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 28/10/2020

02963.955.155

2

May dân dụng

(03 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 14/12/2020

02963.955.155

3

Trang điểm cá nhân, dạ hội

(02 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 13/11/2020

02963.955.155

4

Bím, Bới tóc

(2,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 30/11/2020

02963.955.155

5

Cắt tóc nam

(2,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 30/11/2020

02963.955.155

6

Duỗi, nhuộm tóc

(2,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 30/11/2020

02963.955.155

7

Làm móng, vẽ hoa văn trên móng

(2,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 30/11/2020

02963.955.155

8

Sửa chữa, lắp ráp cài đặt máy tính

(03 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 14/12/2020

02963.955.155

9

Sửa chữa màn hình LCD

(03 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 14/12/2020

02963.955.155

10

Điện tử dân dụng

(3,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 28/12/2020

02963.955.155

11

Điện dân dụng

(03 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 14/12/2020

02963.955.155

12

Cắt uốn tóc nữ

(2,5 tháng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang

Từ 14/9/2020 đến 30/11/2020

02963.955.155